Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

Get to know Thailand Green Label - มาทำความรู้จักฉลากเขียวประเทศไทย

19 Jul 2010 - akanek_ja_ja
สินค้าฉลากเขียว green label Thailand, green products
สินค้าฉลากเขียว green label Thailand, green products

เป็นฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  ให้การรับรองโดย สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

ฉลาดเลือก ฉลาดซื้อ  -  แนวทางการบริโภคของฉลาดเขียว

 

เลือกซื้อหรือเลือกใช้

-  บนพื้นฐานของความจำเป็นและมีเหตุผล

-  สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ในราคาและคุณภาพที่ไม่แตกต่างกัน  มาบริโภคสินค้าที่ได้รับฉลากเขียวกันค่ะ

 

จุดเด่น ของสินค้าฉลากเขียว

 

1.  กระดาษ ผลิตจากเยื่อเวียนทำใหม่ (recycled pulp) และสีที่ใช้ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

 

2.  ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่  ผลิตจากส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลไม่มีสารพิษหรือสารที่ใช้ เติมแต่งอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค

 

3. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ อายุการใช้งานมากกว่า 1 หมื่นชั่วโมง มีปริมาณปรอทต่ำ และมีการรับคืนซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน

 

4. ตู้เย็น ประหยัดพลังงานโดยได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ไม่ใช้สารที่ทำลายชั้นโอโซน สีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ไม่ใช้สารอันตรายผสมในชิ้นส่วนพลาสติกของผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการนำกลับมา ใช้ใหม่

 

5. สี ไม่มีสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOCs) ไม่มีโลหะหนักและปลอดภัยจากสารอันตราย

 

6. ถ่านไฟฉาย ไม่ผสมสารปรอทและรับคืนซากถ่านไฟฉายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

 

7. เครื่องปรับอากาศ ประหยัดพลังงนไฟฟ้า ปลอดภัยจากเสียงรบกวนขณะใช้งาน สีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ไม่มีโลหะหนักหรือสารระเหยตกค้าง มีคู่มือแนะนำการใช้งาน มีสัญลักษณ์บอกประเภทของชิ้นส่วนพลาสติกและออกแบบให้สะดวกต่อการนำกลับมาใช้ ใหม่

 

8. สเปรย์ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ คุ้มค่า เพราะใช้ได้จนหมดกระป๋อง ไม่ใช้สาร ซี เอฟ ซี หรือสารที่เป็นอันตรายต่อโอโซน รวมทั้งมีคำแนะนำการใช้งาน

 

9. เครื่องสุขภัณฑ์ มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน ประหยัดน้ำ มีคู่มือแนะนำการติดตั้งและใช้งาน

 

10. ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ มีคุณภาพดีตามมาตรฐาน ประหยัดน้ำ

 

11. ฉนวนกันความร้อน

     - ฉนวนใยแก้ว ใช้แก้วรีไซเคิลเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมทั้งมีคำแนะนำในการขนส่งและติดตั้ง

     - ฉนวนโฟมพลาสติก ไม่ใช้สารซีเอฟซีในการผลิต มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน สะดวกต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ และมีคำแนะนำในการขนส่งและติดตั้ง

 

12. เครื่องซักผ้า ประหยัด พลังงาน ใช้น้ำปริมาณน้อย และมีเสียงขณะการใช้งานไม่เกิน 65 dB(A)

 

13. คอมพิวเตอร์ ประหยัดพลังงาน ปลอดภัยจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน มีสัญลักษณ์บอกประเภทของชิ้นส่วนพลาสติก และออกแบบให้สะดวกต่อการนำกลับมาใช้ใหม่

 

14. ผลิตภัณฑ์ทำจากผ้า ทำจากผ้าไม่ฟอกและย้อม วัสดุที่ใช้ตกแต่งต้องไม่มีโลหะหนักและสารอันตราย

 

15. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา ไม่ใช้ผงสีที่มีโลหะหนักในการผลิต มีสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ในปริมาณต่ำ

 

16. เครื่องเขียน ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย น้ำหมึกที่ใช้ต้องไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก ผลิตภัณฑ์ควรเป็นชนิดที่สามารถเติมได้หรือเปลี่ยนไส้ได้

 

17. ฉนวนยางกันความร้อน ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน มีปริมาณสารประกอบไนโตรซามีนตกค้างไม่เกิน 0.01 ppm

 

18. ผลิตภัณฑ์ลบคำ ผิด ไม่เป็นพิษและอันตรายต่อผู้ใช้ ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย บรรจุภัณฑ์พลาสติกไม่มีส่วนประกอบของคลอรีน

 

19. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มีคุณภาพน้ำมันได้มาตรฐาน สะอาด มีความปลอดภัยในการเข้ารับบริการ เพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีห้องสุขาเพียงพอ สะอาด และปลอดภัยในการใช้งาน

 

20. เครื่องถ่ายเอกสาร มีความปลอดภัยทางไฟฟ้าและการใช้งาน ประหยัดพลังงาน ใช้กับกระดาษรีไซเคิลได้ และรับคืนซากของตลับหมึกพิมพ์และแม่แบบรับภาพ 

 

21. มอเตอร์ มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง และสีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีโลหะหนัก

 

22. สารซักฟอก สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ มีค่าความเป็นกรด-ด่างตามมาตรฐาน ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

 

23. บริการซักน้ำและบริการซักแห้ง ใช้น้ำในการซักน้อย มีการจัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสม ใช้สารซักฟอกที่ได้รับฉลากเขียว สำหรับการซักแห้งต้องเป็นระบบปิดและมีระบบระบายอากาศที่ดี ใช้สารซักแห้งในปริมาณน้อย มีการนำถุงบรรจุผักกลับมาใช้ใหม่หลายครั้ง และมีการชักชวนให้นำไม้แขวนเสื้อกลับมาใช้ใหม่

 

24. น้ำมันหล่อลื่น มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน อายุการใช้งานยาวนาน สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่าย ไม่มีโลหะหนัก และมีการรับคืนน้ำหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ไปกำจัดอย่างเหมาะสม

 

25. แชมพู สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ และปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน

 

26. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถ้วยชาม สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ และปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน

 

27. ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ผลิตจากไม้ยางพาราที่ตัดโค่นมาจากป่าปลูก มีปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ในปริมาณต่ำ และต้องไม่มีสารเพนตะคลอโรฟีนอลในผลิตภัณฑ์

 

28. เครื่องเรือนเหล็ก มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน สีที่ใช้เคลือบผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ไม่เคลือบผิวอุปกรณ์เสริมด้วยโครเมียม นิกเกิล สังกะสี และปรอท

 

29. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ รับรองอายุการใช้งานนานกว่า 5 หมื่นชั่วโมง มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน และสามารถแยกสารประกอบเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย

 

30. สบู่ สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ และปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน

 

31. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ และปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน

 

32. ตลับหมึก ไม่ใช้โลหะหนักและสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ มีนโยบายการรับคืนซากตลับหมึก และมีคำแนะนำการใช้งาน

 

33. ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยชีวภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ปราศจากวัสดุที่ไม่ต้องการวัสดุอันตราย จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมถึงโลหะหนักและสารพิษที่เป็นอันตราย อันได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท

 

34. โทรศัพท์มือถือ มีความปลอดภัยในการใช้งาน ปราศจากโลหะหนักและสารอันตราย มีสัญลักษณ์บอกประเภทพลาสติก เพื่อสะดวกต่อการคัดแยก มีมาตรการรับคืนซากเครื่องและแบตเตอรี่

 

35. เครื่องโทรสาร มีความ ปลอดภัยในการใช้งานจากมลพิษ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ถูกออกแบบให้เอื้อต่อการนำมาใช้ใหม่ มีสัญลักษณ์บอกประเภทพลาสติก ปราศจากโลหะหนักและสารอันตราย รับคืนตลับหมึกและแม่แบบปรับภาพที่ใช้แล้ว

 

36. รถยนต์ ประหยัดน้ำมัน เสียงไม่ดัง มีมาตรฐานควบคุมไอเสีย ไม่ใช้สีและสารเคมีที่เป็นพิษ

 

37. โทรทัศน์ ปลอดภัยจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน ถูกออกแบบให้เอื้อต่อการนำมาใช้ใหม่ มีสัญลักษณ์บอกประเภทพลาสติก ปราศจากโลหะหนัก และสารอันตราย

 

38. เครื่องพิมพ์ มีความปลอดภัยในการใช้งานจากมลพิษ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ถูกออกแบบให้เอื้อต่อการนำมาใช้ใหม่ มีสัญลักษณ์บอกประเภทพลาสติก ปราศจากโลหะหนักและสารอันตราย รับคืนตลับหมึกและแม่แบบรับภาพที่ใช้แล้ว

 

39. เครื่องเล่น vcd/dvd ปลอดภัย จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน ถูกออกแบบให้เอื้อต่อการนำมาใช้ใหม่ มีสัญลักษณ์บอกประเภทพลาสติก ปราศจากโลหะหนักและสารอันตราย

 

40. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน มีการควบคุมสารเป็นพิษออกมาในระหว่างการก่อสร้างให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย และสามารถลดความร้อนโดยการสะท้อนความร้อนที่เกิดจากรังสีจากดวงอาทิตย์

 

41. แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน ผลิตจากไม้ ชิ้นไม้ หรือเส้นใยของไม้ ที่ไม่ได้ตัดโค่นมาจากป่าธรรมชาติ หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลสเหลือทิ้งจากการเกษตร แหล่งชุมชนหรืออุตสาหกรรม ควบคุมการใช้โลหะหนักและสารอันตรายให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

 

42. เครื่องดับเพลิง ไม่ใช้สารดับเพลิงที่มีส่วนประกอบของสารฮาโลเจน(Halogen) หรือสารประกอบอินทรีย์ของฮาโลจิไนต์(Organic Halogenides) หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว,แคดเมียม,ทองแดง,ปรอท และสังกะสี ในสารดับเพลิงต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง มีเอกสารแนะนำวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์ หลังจากหมดอายุการใช้งาน

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง