Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

สยามกรีนสกาย สวนลอยฟ้าและศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมใจกลางเมือง

25 Mar 2015 - akanek_ja_ja

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมเมือง สยามกรีนสกาย หรือ Siam Green Sky ( Urban Agriculture Learning Center) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ ชั้นบนสุดของ (ชั้น 7) สยามสแควร์ วัน ภายใต้แนวคิด สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดที่จะเป็นที่พักผ่อน ที่ท่องเที่ยวของคนกรุง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตร พืชสวน พืชไร่ ดอกไม้

 

สยามกรีนสกาย ได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นจาก แนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ เน้นการเรียนรู้ ชูวิถีเกษตร และสร้างเครือข่ายสังคม โดยการเรียนรู้ หมายถึง การให้ความรู้ด้านการเกษตรก้าวหน้า การจัดการภูมิทัศน์ นิเวศเมือง กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ส่วนการชูวิถีเกษตรหมายถึง การนำวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้คนเมืองสัมผัส

พื้นที่แบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนแรก: แปลงเกษตรก้าวหน้า จะเป็นแปลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จัดแสดงนวัตกรรมการเพาะปลูกด้วยระบบแสงอาทิตย์ มีทั้งพันธุ์ไม้สวยงาม พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว ข้าวไร่ 

พื้นที่ส่วนที่สอง: แปลงพืชนานาพันธุ์ เช่น แปลงพืชนานาชาติ สวนสวยเมนูเด็ด ที่ผู้สนใจสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเพาะปลูกได้เองที่บ้าน 

ส่วนที่สาม: แปลงสวนสวยปลูกง่าย จัดแสดงโดยพืชพรรณที่ไม่ต้องการการดูแลรักษามาก

ในทุกวันเสาร์เว้นเสาร์ จะจัดอบรม Workshop ฟรี ให้แก่ผู้สนใจ อาทิ การปลูกผักไร้ดิน การปลูกข้าวไร่ในสวน เทคนิคการจัดสวนเกษตรบนคอนโด เป็นต้น และจะจัดให้มี ตลาดนัดสยามกรีนสกาย รวบรวมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยผลิตภัณฑ์การเกษตร พืช ผัก ผลไม้ และดอกไม้ มาให้คนเมืองได้เลือกซื้อหรือใช้ในราคาประหยัด ใจกลางสยามสแควร์

สยามกรีนสกาย จะเปิดบริการให้เข้าชม ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แบ่งรอบการเยี่ยมชมเป็น 3 รอบ ได้แก่
รอบแรก เวลา 10.30-11.30 น.
รอบที่สอง เวลา 14.30-15.30 น.
และรอบสุดท้าย เวลา 16.30-17.30 น.

สยามกรีนสกาย จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม นี้

Editor's Talk: 

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง