Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

คู่มือรับสถานการณ์อุทกกภัย

10 Oct 2011 - akanek_ja_ja

 คู่มือรับสถานการณ์อุทกกภัย สำหรับการเตรียมพร้อมก่อนน้ำท่วม รับมือระหว่างน้ำท่วม และการปฏิบัติตัวภายหลังน้ำท่วม ครวเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หากรอจนมีการแจ้งเตือนภัย อาจจะมีเวลารับมือไม่ทัน


จัดทำโดย หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.cendru.net

 

 หรือเตรียมความพร้อมให้กับบ้าน บัญญัติ 20 ประการ เตรียมบ้านก่อนน้ำท่วม โดยท่านอาจารย์ ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

 

 

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง