Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

มาดูบ้านเก่า จะรื้อสร้างบ้านใหม่หรือรีโนเวทบ้านดี ?

18 Jun 2015 - swittdolla

สำหรับบ้านเก่าที่ทรุดโทรมลง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจนทำให้การอยู่อาศัยไม่สะดวกอีกต่อไปนั้น เมื่อถึงเวลาต้องพิจารณาและตรวจสอบเกี่ยวกับปัจจัยหลักๆ 4 ข้อ ตามที่แนะนำไปในตอนที่แล้ว ให้ลองทบทวนว่ามีปัจจัยอื่นใดอีกสำหรับรวบรวมเป็นคะแนนเพื่อชั่งน้ำหนักจะ รื้อ จะรีโนเวทบ้าน หรือจะสร้างบ้านใหม่

การตรวจสอบปัจจัยต่างๆ อาจกำหนดไว้ในใจว่า หากเกิดปัจจัยดังกล่าวเกิน  70% อาจเทน้ำหนักมาที่รื้อกับสร้างใหม่แล้ว ขั้นตอนถัดไปที่จะต้องนำมาพิจาณาคือ ปัจจัยเรื่องการสร้างบ้านใหม่กับการรื้อบ้านเดิมแล้วสร้างใหม่โดยมีข้อพึง พิจารณา ดังนี้
 
1. งบประมาณในการก่อสร้าง
กรณีสร้างบ้านใหม่ หากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เพียงพอก็จำเป็นต้องพิจารณา 2 ทางเลือกระหว่างเพิ่มงบประมาณ หรือเลือกปรับปรุงซ่อมแซมแทน

ปัจจุบันการก่อสร้างบ้านใหม่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลอยู่ที่ 12,000-15,000 บาทต่อตารางเมตร ให้ทดลองคูณเลขกับพื้นที่ใช้สอยเดิม จะทราบงบป

 

ระมาณในการสร้างบ้านใหม่บวกเพิ่มกับพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมตามต้อง การ ในเรื่องของการใช้งบประมาณยังส่งผลเรื่องของการออกแบบให้ขนาดพื้นที่เกิด ประโยชน์สูงสุด การเลือกใช้วัสดุ รวมถึงการแบ่งลำดับการก่อสร้างเป็นเฟสได้เช่นกัน
 
2. กฎหมายอาคารและลักษณะอาคาร
ปัจจุบันการยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ ในเรื่องรูปแบบลั

 

กษณะอาคารที่จะสร้างใหม่ จำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขของระยะร่น ความสูงอาคาร ระยะห่างอาคาร (กรณีมีอาคารเดิม) ให้ดี เพราะปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลการแก้ไขปัญหาจากบ้านหลังเก่าเป็นบ้านหลังใหม่ได้ไม่เต็มความต้องการ
 
3. การเลือกวิธีการ / ขั้นตอนสร้างบ้านใหม่
การเลือกสร้างบ้านใหม่ในพื้นที่เดิมมีหลายวิธี อย่างไรก็ตาม การรื้ออาคารเดิมหากให้เกิดประโยชน์สูงสุด เจ้าของบ้านควรเลือกให้ผู้รับเหมาหลักรับผิดชอบขอบเขตงานนี้ จะช่วยลดภาระค่าดำเนินการงานรื้อลง

โดยทั่วไปขั้นตอนจะเริ่มต้นจากการว่าจ้างสถาปนิกตีโจทย์จากความต้อ

 

งการ (พร้อมบทเรียนจากบ้านหลังเดิม) ของเจ้าของบ้าน พัฒนาจนเป็นแบบก่อสร้างแล้วยื่นแบบขออนุญาต รวมถึงแบบสำหรับให้ผู้รับเหมาเสนอราคาและก่อสร้างจนแล้วเสร็จ การจ้างสถาปนิกจะได้เปรียบตรงที่สามารถได้บ้านที่ออกแบบจากความต้องการ จากบริบทพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหา รวมถึงข้อจำกัดของพื้นที่ หรือแม้กระทั่งความสวยงามเป็นอัตลักษณ์ตามที่เจ้าของบ้านต้องการ

การเลือกวิธีสร้างบ้านโดยใช้บริษัทรับสร้างบ้านอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องรูปแบบ ขนาดบ้าน และทิศทางที่ไม่ตอบเงื่อนไขเรื่องบริบทพื้นที่ เป็นต้น แต่หากมีแบบบ้านที่ใกล้เคียงและตอบโจทย์เงื่อนไขจากบ้านเดิมได้ประมาณ 70% อาจพิจารณาเลือกใช้บริษัทสร้างบ้านได้เช่นกัน

 

อีกประการหนึ่ง คือ การนำแบบบ้านฟรีมาก่อสร้างก็สามารถทำได้ หากเพียงแต่ตั้งเลือกขนาดบ้านให้ตรงกับขนาดที่ดิน และตรงใจกับเจ้าของบ้าน รวมถึงข้อกำหนดกฎหมายที่ถูกต้อง
 
4. ยืดมั่นในแบบ เอกสารราคาก่อสร้าง และสัญญา
เมื่อผ่านการเลือกวิธีการสร้างบ้านหลังใหม่แล้ว ควรมี 3 ส่วนเอกสารเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น แบ่งเป็น

 

- แบบที่มีการระบุวัสดุ วิธีการ ระยะติดตั้งที่ชัดเจนให้ผู้รับเหมา / ผู้ก่อสร้าง เสนอราคาได้ถูกต้องแม่นยำ และก่อสร้างได้อย่างไม่มีปัญหา โดยแบบจะผ่านการเสนอและสรุปกับเจ้าของบ้าน จนกลายเป็นแบบก่อสร้างในที่สุด เอกสารราคาก่อสร้าง (B.O.Q) ให้มีการแจกแจงเนื้องานอย่างละเอียดทั้งค่าของและค่าแรง เพื่อเทียบเคียงกรณีปรับเปลี่ยนวิธีและวัสดุงาน

- สัญญาที่มีเหตุมีผลจะช่วยกำหนดเรื่องของงวดงานและความคืบหน้าของงาน ที่จะควบคุมทั้งเจ้าของบ้านรวมถึงบทบาทข้อปฏิบัติของผู้รับเหมาให้ราบรื่นใน การก่อสร้าง

- สุดท้ายคือการยึดมั่นเชื่อมั่นในข้อตกลง วิธีการ เงื่อนไขของเจ้า

 

ของบ้านที่มีเหตุมีผลเองจะทำให้บ้านเป็นไปตามฝัน ผันไปตามงบ ไม่กระทบงานให้บานปลาย
 
แถมปัจจัย อีก 1 ข้อสำหรับสร้างบ้านใหม่ในที่เดิม คือ
 
5. การพิจารณาปรับถมดิน

 

หากบ้านมีพื้นที่โดยรวมของบริเวณรอบๆ ต่ำกว่าที่ดินข้างเคียง หรือระดับถนนหลัก อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการส่วนนี้ไปด้วย ขึ้นอยู่กับว่าจะยกขอบเขตงานนี้ให้ผู้รับเหมาหลัก หรือผู้รับเหมางานถมที่ทางเจ้าของบ้านสามารถติดต่อได้เอง

ลักษณะดินที่เลือกนำมาถมควรเป็นหน้าดินที่สามารถปลูกพืชพรรณสวนได้ จะทำให้บริเวณบ้านมีสวนธรรมชาติมากขึ้น ประกอบกับหากความสูงของดินถมมีมากกว่า 50 ซ.ม. ควรให้ทางวิศวกรโครงสร้างเป็นผู้ออกแบบแนะนำในส่วนกำแพงกันดินเพิ่ม

 

เติม เพื่อไม่ให้ดินที่ถมใหม่ส่งผลเสียต่อโครงสร้างรั้วเดิม

หากได้ทบทวนถึงทั้งปัจจัย 4 “จะรื้อ” และปัจจัย 4+1 “จะสร้าง” แล้ว เชื่อว่าเจ้าของบ้านเองจะเกิดบทสรุปที่ตอบตัวเองและสมาชิกในครอบครัวได้ ว่าทิศทางของการจะรื้อ จะรีโนเวทบ้าน หรือจะสร้างบ้านใหม่ จะไปเป็นในแนวทางใด
 

สาระประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย เรื่องบ้านจากผู้เชียวชาญ คอยให้ความรู้และคำแนะนำ ได้ที่นี่ http://goo.gl/dpdgRk