Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

วิธีคำนวนพื้นที่สำหรับติดวอลล์เปเปอร์

21 Mar 2012 - akanek_ja_ja

เห็นวอลล์เปเปอร์ลายสวยๆ แล้ว หลายคนคงอยากจะมีไว้ติดผนังกันสักมุม แต่ช้าก่อนคะ ก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งเลือกลายวอลล์เปเปอร์กัน เราต้องรู้ก่อนว่า ผนังที่จะติดวอลล์เปเปอร์มีพื้นที่เท่าไร วันนี้เอกเขนกเลยเอาวิธีวัดพื้นที่ผนังสำหรับติดวอลล์เปเปอร์มาฝากกันคะ ทั้งวิธีวัดผนังที่ไม่มีประตูหรือหน้าต่าง และวิธีวัดผนังที่มีประตูหรือหน้าต่าง รวมถึงวิธีประเมินราคาค่าวอลล์เปเปอร์

ผนังที่ไม่มีประตูหรือหน้าต่าง
สำหรับผนังที่ไม่มีประตูหรือหน้าต่าง การคำนวนหาพื้นที่ ทำได้โดย
• วัดความกว้างของห้อง (ขอบซ้ายถึงขอบขวา) ใช้หน่วยเป็นเมตร จากภาพประกอบ ความสูงของห้องคือ A หรือ 3.25เมตร
• วัดความสูงของห้อง (พื้นถึงเพดาน) ใช้หน่วยเป็นเมตร จากภาพประกอบ ความสูงของห้องคือ B หรือ 2.55 เมตร
แล้วนำความกว้างและสูง มาคูณกัน ก็จะได้เป็น พื้นที่ผนังที่มีหน่วยเป็นตารางเมตรออกมา (จากภาพประกอบ A คูณด้วย B ก็จะได้ C หรือ 3.25*2.55 = 8.29 ตารางเมตร )
ดังนั้น พื้นที่สำหรับติดวอลล์เปเปอร์ภาพตัวอย่างนี้จะอยู่ที่ 8.29 ตารางเมตร

การประเมินราคาค่าวอลล์เปเปอร์ของภาพประกอบนี้

กรณี เป็นวอลล์เปเปอร์สั่งผลิต (Custom Made Wall Story)
ใช้ราคาวอลล์เปเปอร์/ตารางเมตร คูณด้วย จำนวนพื้นที่ผนังที่ต้องการติดวอลล์เปเปอร์ ก็จะได้เป็น ราคาวอลล์เปเปอร์ออกมามา
เช่น วอลล์เปเปอร์ราคา 1,520 บาท/ตารางเมตร คูณด้วย 8.29 ตารางเมตร ก็จะได้เป็นราคา 12,617.38 บาท
กรณีเป็นวอลล์เปเปอร์ลายแพทเทิร์น (Wall Pattern)

ให้คำนวนจากจำนวนวอลล์เปเปอร์ที่ต้องใช้จริง (รวมส่วนที่เผื่อตัดขอบต่อลายในแต่ละแผ่นด้วย) แล้วเทียบดูกับจำนวนวอลล์เปเปอร์ในแต่ละม้วน เพื่อหาว่าจะต้องใช้วอลล์เปเปอร์กี่ตารางเมตร

*การผลิตวอลล์เปเปอร์จริง จะผลิตใหญ่กว่าขนาดพื้นที่ห้องประมาณ 25% เนื่องจากต้องมีการตัดขอบต่อลาย

 

 

สำหรับผนังที่มีประตูหรือหน้าต่าง การคำนวนหาพื้นที่ ทำได้โดย
หลักการคือ วัดพื้นที่ของผนังรวมทั้งประตูหรือหน้าต่าง และวัดพื้นที่ของประตู แล้วนำพื้นที่ของทั้งสองส่วนมาลบออกจากกัน เริ่มจาก
วัดพื้นที่ผนังก่อน (ขอบซ้ายถึงขอบขวา) ใช้หน่วยเป็นเมตร จากภาพประกอบ ความสูงของห้องคือ A หรือ 3.25 เมตร
วัดความสูงของผนัง (พื้นถึงเพดาน) ใช้หน่วยเป็นเมตร จากภาพประกอบ ความสูงของห้องคือ B หรือ 2.55 เมตร
จากนั้น นำความกว้างและความสูง มาคูณกัน จะได้เป็นพื้นที่หน่วยเป็นตารางเมต
จากภาพประกอบ A คูณ B ก็จะได้ C หรือ 3.25*2.55= 8.29 ตารางเมตร ดังนั้นพื้นที่สำหรับติดวอลล์เปเปอร์ของผนังนี้จะอยู่ที่ 8.29 ตารางเมตร

หลังจากนั้นก็มาวัดพื้นที่เฉพาะประตูหรือหน้าต่าง
วัดความกว้างประตู (จากภาพประกอบ คือ K หรือ 0.90 เมตร)
วัดความสูงประตู (จากภาพประกอบ คือ L หรือ 2.10 เมตร)
เพราะฉะนั้น พื้นที่ของประตูจากภาพประกอบนี้ คือ กว้าง*สูง (จากภาพประกอบคือ K*L=W หรือ 0.9*2.10ช1.89 ตารางเมตร)
ต่อจากนั้นก็นำพื้นที่ของผนังมาลบกับพื้นที่ประตู ก็จะได้เป็นพื้นที่สำหรับติดวอลล์เปเปอร์ (C-W=H หรือ 8.29 -1.89=6.40 ตารางเมตร)

การประเมินราคาค่าวอลล์เปเปอร์ของผนัง
กรณีเป็นวอลล์เปเปอร์สั่งผลิต (Custom Made Wall Story)
ให้ใช้ราคาต่อตารางเมตร คูณด้วย จำนวนพื้นที่ผนัง ก็จะได้ราคาวอลล์เปเปอร์ เช่น ถ้าวอลเปเปอร์ราคา 1,522 บาท/ตารางเมตร คูณด้วย 6.40 ตารางเมตร ก็จะได้ราคาวอลล์เปเปอร์/ตารางเมตรคือ 9,740 บาท

กรณีเป็นวอลล์เปเปอร์ลายแพทเทิร์น (Wall Pattern)
ให้คำนวนจำนวนวอลล์เปเปอร์ที่ต้องใช้จริง (รวมการเผื่อตัดขอบต่อลายในแต่ละแผ่น) และเทียบดูกับจำนวนวอลล์เปเปอร์ในแต่ละม้วน เพื่อหาว่จะต้องใช้วอลล์เปเปอร์กี่ม้วน

ปกติแล้ว การตัดขอบต่อลายจะเผื่อไว้ 25% ของพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้น จำนวนวอลล์เปเปอร์ที่ต้องใช้ คือ จำนวนพื้นที่ผนังตามที่คำนวนได้ บวกเข้าไปอีก 25% ของพื้นที่ผนัง เช่น พื้นที่ผนัง 6.40 ตารางเมตร ต้องเผื่อตัดขอบต่อลายอีก 25% ของพื้นที่ผนัง 6.40 ตารางเมตร หรือเท่ากับ (25%*6.4) = 1.6 ตารางเมตร

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Bodhi Tree. 

 

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง