Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

Terms of Use ข้อตกลงการใช้งาน

21 Dec 2011 - akanek_ja_ja

ข้อตกลงทั่วไป

เอกเขนกเป็นเพียงผู้ให้พื้นที่โฆษณาและเป็นตัวกลางรวบรวมข้อมูลของ ผู้ลงโฆษณาและผู้สนใจใช้บริการได้มาพบกันทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เอกเขนกอาจได้รับรายได้จากการโฆษณาหรือมีส่วนในการให้คะแนนร้านค้า และแสดงความคิดเห็น ซื่งเกิดขึ้นจากการใช้สินค้าหรือบริการจริงของเอกเขนก อย่างไรก็ตามเอกเขนกไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่วนแบ่งทางธุรกิจกับผู้โฆษณา หากผู้ใช้เอกเขนกตัดสินใจใช้สินค้าหรือบริการที่โฆษณา เอกเขนกเก็บค่าบริการจากผู้ลงโฆษณาซึ่งเป็นรายได้ที่จะนำเสียค่าใช้จ่ายใน การให้บริการพื้นที่จัดแสดงสินค้าหรือบริการทางพาณิชย์อีเล็คโทรนิค และทาจช่วยในการจัดทำรูปภาพเพื่อความเหมาะสมในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เพื่อให้เป็นที่จูงใจต่อผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามเอกเขนกไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรืออนุมัติข้อความใดๆที่ลง ประกาศบนเว็บไซต์ รวามถึงข้อความใดๆที่ส่งฝ่านทางเว็บไซต์ เอกเขนกไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันเนื้อความหรือความเที่ยวงตรงของโฆษณาที่ ลงประกาศ การถอดถอนโฆษณาจะเป็นไปตามระยะเวลาที่ผู้ลงโฆษณาได้ตกลงกับทางเอกเขนก ยกเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาฝ่าฝืนข้อห้ามที่ได้กำหนดไว้ในเอกเขนก ซึ่งเอกเขนกขอสวนสิทธิ์ในการถอดถอนโฆษณาก่อนกำหนดได้

แม้ว่าเอกเขนกจะใช้วิจารณญาณตามสมความในการยืนยันตัวตนของสินค้าและ บริการของผู้ลงโฆษณา เอกเขนกไม่รับประกันว่าสินค้าและบริการจะเป็นไปตามความต้องการหรืดความคาด หมายของผู้ใช้สินค้าหรือบริการทุกราย การเลือกใช้บริการจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและดุลยพินิจของผู้ใช้บริการเอง เอกเขนกไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอันเกิด จากหรือเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์ เอกเขนกไม่รับประกันว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ว่ามีจำนวน แน่นอนเท่าใด แม้ว่าเอกเขนกจะมีการเก็บสถิติและมีการทำประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆข้อห้าม สำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์

ระเบียบข้อบังคับที่หากผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทำข้อใดข้อหนึ่งจะมีสิทธิถูกฟ้องร้องหรือยกเลิกการให้บริการได้

 1. การกระทำที่พยายามหรือละเมิดมาตราการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือการพยามยามเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการใช้บริการหรือเข้าไปยังเซอร์ ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาติหรือพยายามสอดแทรกการบริการแกดผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือการส่ง spam mail หรืออีเมลล์ไม่พืงประสงค์ หรือการส่งเนื้อหาใดๆที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโค๋ดไฟล์หรือโปรแกรมอื่นๆที่ ถูกออกแบบไว้พื่อทำลายทำให้การทำงานของเซอร์ฟเวอร์ เน็ตเวอร์ค คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดความสามารถในการทำงาน
 2. การถ่ายโอน จำหน่าย หรือ จัดเก็บส่งผิดกฏหมาย หรือ การละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องกหมายการค้าหรือความลับทางธุรกิจ หรือทรัพทย์สินทางปัญญาของผู้อื่นรวมทั้งละเมิดความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง หรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 3. การติดประกาศหรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ หรือศาสนา หรือแสดงตัวหรือปลอมแปลงเป็นผู้อื่น หรือแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง
 4. ผู้ลงโฆษณาต้องไม่ลงโฆษณาที่เป็นเท็จหรือให้ข้อมูลผิดเพี้ยน และเกินจริงหรือชักจูงไปในทางมิชอบ และไม่ฉ้อโกงหรือขายสินค้าปลอมแปลงหรือไม่มีคุณภาพ
 5. การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ ภาษาที่ไม่เหมาะสม การเขียนโจมตีผู้อื่น เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเนื้อหาลามกอนาจาร หรือล่อลวงให้ทำในสิ่งทีผิดกฏหมาย

ข้อตกลงในการใช้บริการโดยละเอียด

 1. การยอมรับเงื่อนไขในการใช้เอกเขนก
 2. เอกเขนกเป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูล ประกาศโฆษณา ของผู้ให้สินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวกับบ้าน (สารพัดช่าง บริการที่บ้าน สร้างบ้านใหม่ บ้านสีเขียว ส่งถึงบ้าน) และร้านอาหาร (เปิดหูเปิดตา) forum, blog, และบริการต่างๆ ที่เอกเขนกมีให้แก่สมาชิก ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกข้อมูลดังกล่าวว่า “บริการ” ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการว่าว่าผู้ใช้บริการจะ ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการที่มีอยู่ในเอกเขนก ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากผู้ใช้บริการปฏิเสธการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่พอใจในข้อตกลงในการใช้ บริการของเอกเขนก ผู้ใช้บริการสามารถเลิกใช้บริการของเอกเขนกได้ทันที ส่วนผู้ใช้บริการในลงโฆษณาสามารถลบโฆษณาทิ้งได้ทันทีโดยเอกเขนกขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าโฆษณาที่ได้จ่ายเข้ามาแล้ว

 3. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
 4. เอกเขนกขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อตกลงเงื่อนไขในการใช้บริกา และระเบียบข้อบังคับของผู้ลงโฆษณาแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการแสดงข้อมูล บนเว็บไซต์ หรือทางอีเมลล์ และเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะทบทวนข้อตกลงเหล่านี้อยู่เสมอ

 5. เนื้อหาในเอกเขนก
 6. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ คือ ข้อความ รูปภาพ ข้อมูล วีดีโอ เสียง หรือ “เนื้อหา” ใดๆ ก็ตามที่อยู่บน หรือส่งผ่าน หรือ เชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์เอกเขนก เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ให้ข้อมูล ผู้ที่โพสต์ข้อมูล หรือผู้ที่อีเมลล์ข้อมูลลงในบริการของเอกเขนก เอกเขนกไม่ใช่เป็นผู้ที่ควบคุม หรือมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นบริการที่ เอกเขนกจัดขึ้น และเนื้อหาในเอกเขนกอาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง กับเอกเขนกเลย เอกเขนกไม่มีหน้าที่ในการรับประกันความถูกต้อง ความสมบรูณ์ หรือความเป็นจริงของข้อมูลในเว็บไซต์ที่ลิงค์จากเอกเขนก และเป็นความเสี่ยงของผู้ที่ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการตกลงที่จะประเมินและรับความเสี่ยงจาการใช้ข้อมูลที่อยู่บน เอกเขนกเอง และเอกเขนกไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกเขนก ผู้ใช้บริการรับรู้ว่าเอกเขนกไม่มีหน้าที่ในการรับรองหรือตรจสอบเนื้อหาของ ผู้ลงโฆษณาหรือผู้ใช้บริการ แต่เอกเขนกมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่หน้าที่หรือพันธะ) ที่จะลบ หรือปฏิเสธ หรือเอาเนื้อหาออกจากเว็บไซต์ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้บริการไม่ว่าข้อใดก็ตาม

 7. เนื้อหา เว็บไซต์ หรือบริการของบุคคลที่สาม
 8. เว็บไซต์เอกเขนกและข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์เอกเขนกที่เกิดจากการ ให้บริการของเอกเขนกนั้น อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ เอกเขนกเลย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไชต์, directories, เซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวริก์ ระบบ ข้อมูลและฐานข้อมูล, application, software, โปรแกรม, ข้อมูลหรือบริการและอินเตอร์เน็ตโดยรวม การตกลงซื้อสินค้าหรือใช้บริการหรือการกระทำใดๆ ก็ตามของผู้ใช้บริการกับองค์กรหรือบุคคลที่ผู้ใช้บริการพบในเว็บไซต์ของ เอกเขนก ไม่ว่าจะเป็นการตกลงจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการ หรือการส่งสินค้าหรือบริการหรือข้อตกลงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น เป็นพันธะระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ลงโฆษณานั้นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับเอกเขนก ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรรับหาข้อมูลหรือใช้วิจารณญาณตามที่ผู้ใช้บริการเห็นสมควร ก่อนที่จะทำข้อตกลงใดๆ ไม่ว่าทางออนไลน์หรือทางอื่นใดก็ตามกับบุคคลที่สาม คุณตกลงยอมรับว่า เอกเขนกไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือสูญหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการทำข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้โฆษณาบุคคลที่สาม ถ้ามีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการ สมาชิก หรือบุคคลที่สาม คุณเข้าใจและเห็นด้วยว่าเอกเขนกไม่มีหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้ง ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะไม่นำเอกเขนก พนักงาน หรือผู้ลงทุนเอกเขนกเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง ความต้องการหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากข้อตกลงที่เกิดขึ้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ของเอกเขนก

 9. การลงโฆษณา
 10. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่โพสต์ อีเมลล์ หรือทำให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  5.1 ผิดกฏหมายเป็นอันตราย ข่มขู่ abusive คุกคาม defamatory, ลามกอนาจาร หรือฝ่าฝืนสิทธิส่วนบุคคลหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น

  5.2 ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หลอกลวง ชักนำให้หลงผิด หรือเข้าใจผิด

  5.3 ข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิทางการค้าของบุคคลหรือองค์กรใดก็ตาม ที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินั้นตามกฏหมาย

  5.4 ข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับ affiliate marketing หรือ link referral code, junk mail, spam, จดหมายลูกโซ่, pyramid scheme, หรือการโฆษณาทางการตลาดแบบไม่ขออนุญาติหรือละเมิดสิทธิ์

  5.5 การโฆษณา การบริการหรือการขายที่ผิดกฏหมาย ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฏหมายของประเทศไทย

  5.6 Software ที่มีไวรัส คอมพิวเตอร์ Code ไฟล์หรือโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้ขัดขวาง ทำลายหรือ จำกัด การทำงานของอุปกรณ์หรือ software ของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์การสื่อสาร

  5.7 การกระทำที่หยุดยั้ง ขัดขวาง การเดินทางของข้อมูล ด้วยการส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาจำนวนมากมายังเว็บไซต์เอกเขนก หรือมีผลต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ ในการจะใช้บริการลงเอกเขนก

  5.8 ติดต่อบุคคลที่ประกาศว่าไม่ต้องการการติดต่อ

  5.9 เก็บสะสมข้อมูลของบุคคลอื่นโดยมีจุดประสงค์ทางการค้าหรือผิดกฏหมาย

  5.10 ใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น robotic spider crawlers, datamining tools หรืออะไรก็ตามในการดาว์นโหลดข้อมูลจากเว็บไซต์เอกเขนก นอกจากว่าจะได้รับอนุญาติจากเอกเขนก

  5.11 ลงโฆษณาเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเอกเขนกหรือลงโฆษณาเนื้อหา ข้อความที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน หรือใส่ข้อมูลที่มีเนื้อหามากจนไม่เหมาะสมกับเซิรฟเวอร์ของเอกเขนก

6.  ข้อจำกัดในการให้บริการ

ผู้ใช้บริการยอมรับว่า เอกเขนกมีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหรือหยุดการให้บริการบางส่วน หรือทั้งหมด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาจมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

การยกเลิกการบริการ

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเอกเขนกมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเพิกถอน สมาชิก อีเมลล์ IP address หรือห้ามมิให้ใช้บริการของเอกเขนกได้ในทันทีโดยไม่มีการแจ้งล่งหน้า รวมถึงการลบเนื้อหาหรือบทความหรือแฟ้มรูปภาพ ต่างๆ ของผู้ทีถูกยกเลิกสมาชิก ที่มีอยู่ในบริการเอกเขนกในกรณีที่เอกเขนกเชื่อว่าผู้ใช้บริการนั้นไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ และผู้ใช้บริการจะไม่ให้เอกเขนกรับผิดชอบต่อผลที่อาจเกิดตามมาและต้องไม่พยายามใช้บริการของเอกเขนกอีกหลังจากถูกยกเลิกสมาชิกแล้ว